Avainsana-arkisto: chakrat

Lucifer-looshin symboliikkaa, osa II: Kruunu

Kruunu on totuttu näkemään kuninkaiden ja maallisten hallitsijoiden merkkinä. Sen esikuvana voisi pitää uskonnollisista yhteyksistä tuttua sädekehää tai sahasraraa, eli kruunuchakraa. Tällä on kuitenkin hyvin vähän tekemistä maallisen vallan kanssa, vaikka symbolinen yhteys onkin olemassa. Kruunu viittaa henkisessä merkityksessä hengen valtaan suhteessa materiaan, kun taas maallinen valta ja hallinto on yleensä pikemmin karmallisten tekojen synnyttämä ilmiö.

Azazelin Tähden Lucifer-looshissa Kruunu nähdään Luciferin lahjana ihmiselle ja se on merkki pyhästä liitosta hänen ja ihmisen välillä (aivan kuten aiemmin käsitelty sateenkaarikin on liiton merkki). Tämä merkitsee sitä voimaa, jonka Lucifer on antanut ihmiselle opittavaksi ja käytettäväksi. Tässä yhteydessä voimme myös miettiä ns. lankeemuksen merkityksiä. Ihminen ”lankesi” jumalaksi tulemisen polulle Luciferin avulla ja Luciferin lankeemus on siinä, että Hän tahtoo antaa ihmiselle Voiman. Siinä missä yleensä puhutaan kundaliinienergian kohottamisesta Juurichakrasta ylöspäin, voisimme yhtä lailla ajatella, että Kruunuchakran energia täytyy tuoda alaspäin (, mutta näitä chakroja ei välttämättä tarvitse ajatella niinkään fyysisen sijainnin kautta, vaan symbolisesti). Juurichakran ja Kruunuchakran suhde onkin merkityksellinen, sillä ne näyttävät edustavan toisilleen äärimmäisiä energian ilmennysmuotoja, joiden yhdistämisen työ on erityisesti Lucifer-looshille merkityksellinen. Tämä voidaan ulkoisesti nähdä myös työnä yhdistää ns. maallinen ja henkinen tai ulkoinen ja sisäinen. Ihmisessä nämä energiat kohtaavat perinteisesti Sydänchakran kohdalla, mistä syystä myötätuntoinen ja lempeä painotus on ollut monien uskontojen alkuperäisenä ihanteena. Liika painotus johonkin suuntaan tästä viekin helposti ääripäihin henkisessä harjoituksessa, mikä ei välttämättä ole huono asia, mutta Azazelin Tähden Valkean aspektin ja Lucifer-looshin työssä näiden voimien tasapaino on olennaisessa osassa.

Kuten sateenkaarenkin yhteydessä, on kruunukin joko pyöreä tai puoliympyrän muotoinen, kuvaten eheää harmoniaa. Voimme myös hyvin ajatella Kruunu- ja Juurichakran muodostavan vastaavasti kehän, jonka sisällä muut viisi chakraa sijaitsevat. Tämä voidaan kuvata pentagrammin muodossa ja tästä syystä pentagrammi onkin erityisesti ihmisen symboli ja kuvaa ihanteellisesti myös hengen kruunaamaa ihmistä.

Kruunuchakra ja sen voima ei välttämättä ole korkeana pidetystä energiastaan huolimatta autuuden takaajana. Kristillisestä perinteestä tutussa orjantappurakruunussa näemme kärsimyksen, joka usein on ollut niiden osana, jotka pyrkivät tuota voimaa tuomaan maalliseen yhteyteen. Tällöin se näyttäytyy itseuhrauksen ja jälleen myös ”lankeemuksen” tienä, joka aina on pikemmin hengen laskeutumista aineeseen kuin väärien tekojen seurausta.

Kruunusymboliikan ja sitä käytännössä lähestyvän ongelmana voidaan nähdä etäisyys maalliseen, mistä syystä henkisyyteen pyrkivälle elämä voi ilmentyä erityisen haasteellisena, koska se, mitä pidetään henkisenä voi ilmentyä näennäisen vastakkaisena ja ristiriitaisena kaikkea maallista kohtaan. Tässä kohdin uskonnollinen lähestymistapa on usein erehtynyt vääränlaisiin suhtautumistapoihin, sillä se ei ole pyrkinyt ratkomaan tuota ristiriitaa vaan syyllistyy dualistisesti itselleen vieraiden hengen ilmentymien, mitä maallinenkin lopulta on, tuomitsemiseen.

Ihmiselle kruunu kuvastaa mahdollisuutta siihen voimaan, joka hänelle on suotu. Nykyään tämä on vielä vähäisesti tiedostettu, mutta nähdessämme oikeiden asioiden tapahtuvan voimme kuitenkin jo nähdä vilauksen siitä luovasta voimasta, joka saa tarpeelliset asiat ilmenemään ja tapahtumaan. Satanistille tämä on jumaluutta, jota kohti ihminen kehittyy jatkuvasti ja tulee yhä enemmän ”jumalan kaltaiseksi”.

Lucifer-looshin symboliikkaa: Sateenkaari ja valon olemus

Azazelin Tähden valkoisen osaston ja erityisesti Lucifer-looshin symboliikkaa pohdiskelevien kirjoitusten sarja alkaa osaltani tällä sateenkaaren ja valon merkityksiä käsittelevällä tekstillä. Näitä molempia käsitellään paljon monenkirjavissa yhteyksissä ja ne ovatkin tärkeitä symboleja okkultismin yhteydessä, vaikkei niiden syvällisyyttä aina täysin olekaan sisäistetty.

Sateenkaaren yleisimpänä merkityksenä pidetään ihmisen ja Jumalan liittoa, yhteyttä maan ja taivaan välillä, eli ihmisen persoonallisen olemuksen ja korkeamman itseyden välillä. Sateenkaaressa näkyy yhteys eri elementtien välillä sen muodostuessa veden ja valon (eli tulen) kuvajaisena, ja maanpinnalta katsottuna sen noustessa maasta kohti taivasta. Sateenkaari on myös Antahkarana, sateenkaarisilta, joka johdattaa ihmisen Manaksen, eli Luciferisen älyn ja itsetietoisuuden kohti yhä korkeampaa jumaluutta. Ja kuten sateenkaarikin, on Antahkarana maallisin keinoin ihmisen saavuttamattomissa. Se pakenee sitä, joka tahtoo sen teoillaan saavuttaa, sillä sitä kohti voi kurkottaa ja kulkea ainoastaan henkisin ponnistuksin.

Sateenkaaressa on näkyvillä ihmisen seitsemän perussädettä ja väriä, jotka erilaistuvat alkuperäisestä valosta ja energiasta ottaen muotonsa samoin kuin ihmisen chakra-järjestelmässä. Maasta katsottuna sateenkaaren värit ilmenevät kuitenkin ylösalaisin verrattuna chakroihin, joiden värit perinteisesti alkavat alhaalta punaisesta ja päättyvät violettiin. Asia on näin ainoastaan maan pinnalta katsottuna, sillä ylhäältä nähtynä sateenkaari ei enää ilmene maasta nousevana kaarena vaan ympyränä, eivätkä sen värit tämän havainnon seurauksena ilmene ylösalaisin, vaan kehänä, jonka sisimpänä värinä on violetti ja uloimpana punainen. Tämä ilmentää olennaisesti fyysisen ja vähemmän fyysisen sisäistä suhdetta ihmisen, kuten myös makrokosmoksen olemuksessa: tiiviimmät osat sijoittuvat kehän uloimmalle reunalle, vähemmän fyysisten asettuessa sisemmille kehille. Näiden eri tavoin aistittavien ääripäiden ulkopuolelle jää vielä ihmiselle näkymätön ilmentymien kirjo, eli toisaalla se fyysinen ääripää, jota ihmisen aistit eivät tietoisesti normaalitilassaan tavoita ja toisaalla hengen näkymättömät ääret. Nämä kaikki ja mitä niiden välillä on, ovat olemassa samalla spektrillä, vaikka tuo kaikki ei silmille olekaan näkyvää. Valkeus ja valo loistavat maailmaan näissä kaikissa sävyissä, säteillen itsestään ulospäin kaikki eri värit, ja pitäen sisällään, keskipisteessään, ainoastaan pimeyden, hengen luomattoman täydellisyyden.

Perinteisesti sateenkaari on tulkittu myös ukkosenjumalan (joita ovat mm. Jupiter, Indra ja Ukko) jousena, ja toisaalta, kuten aiemmin jo kerrottiin, sateenkaari on Venus-Luciferin, ihmisen Manaksen, puhtaimman itsetietoisuuden silta kohti keskipistettä, kaikelle olevalle yhteistä alkulähdettä. Tämä kahtalaisuus voidaan nähdä siten, että keskipisteestä kehälle suuntautuessaan sama voima on jumalten kuninkaan, Jupiterin, tai Indran salama, vajra, joka antaa fyysisen aineen sähköistävän ja liikkeelle laittavan voiman. Siinä missä sateenkaari voidaan nähdä tämän yhden voiman kahteen eri suuntaan kulkevana ilmentäjänä, myös vajra on merkitykseltään kahtalainen: edellä mainittu salama ja sen lisäksi timantti, ihmisen kiinteä jumalainen itseys ja tietoisuus; jälleen Manas, joka timantin tavoin leikkaa läpi kaiken, mutta on itsessään niin tiivis, ettei sitä voi halkaista, eikä jakaa osiin. Se on kruunu, jonka Lucifer asettaa sateenkaarelle; voima jonka hän ihmisen eteen on antanut; väärintulkittuna lankeemus, oikeammin nähtynä salama, joka välähtää taivaista kohti maata.

 

Mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä? Sateenkaari symboloi kaiken ilmenneen ja ilmentymättömän ykseyttä. Kaikkia eri säteitä yhdessä ja erikseen, ja erityisesti niitä, jotka ihmiselämässä ovat tärkeässä osassa, vaikka se onkin vain pieni osa kaikesta olemassaolosta. Ne ovat tasoja, joilla tietoisuus voi kulkea ja joista kaikki ovat sen ilmaistavissa tarpeen mukaan, pidemmän tai lyhyemmän ajanjakson ajan. Eikä mikään sävy tuolla spektrillä ole väärällä paikalla, vaan ne kaikki ovat harmonisessa järjestyksessä. Ainoastaan erehdyksen kautta voimme tuosta kokonaisuudesta alkaa hylkiä yhtä tai toista osatekijää, kuten olemme saaneet todistaa tehdyn monien kieroon kasvaneiden uskontojen parissa, ja kuten olemme itsekin tehneet ja erehdyksessä teemme edelleen. Silti tuo kaikkeus on meille jatkuvasti avoinna ja tutkittavissa siinä määrin kuin kykenemme tiedostamaan mahdollisuuksiamme siihen. Sillä emme me todella ilmennä ainoastaan yhtä noista säteistä. Todellisuudessa se yksi säde, jota ilmennämme ulospäin pitää sisällään kaikki muut säteet, joita syystä tai toisesta emme kyseisellä hetkellä ole valinneet painotettaviksi. Sen vuoksi voimme myös sanoa, että valo, kaikkien värien alkulähde ja ykseys, sulkee sisäänsä pimeyden, ja täydellisin pimeys yhtä lailla pitää sisällään ainoastaan valoista täydellisimmän.