Silmän aspekti

© Fra Wyrmfang 2012

Silmän Aspektin työssä hahmottuu selkeästi kaksi sille leimallista ulottuvuutta:

1) Pyrkimys rehelliseen ja kokonaisvaltaiseen älylliseen ymmärtämiseen ensisijaisena työkaluna.

2) Voimakas keskittyminen itsessä sekä maailmassa kitkana ilmenevän, Varjoksi kutsutun negatiivisen aineksen käsittelyyn.

Ensin mainittu elementti edustaa Silmän Aspektin maskuliinista puolta (jolla on feminiininen ydin) ja jälkimmäinen taas sen feminiinistä puolta (jolla on maskuliininen ydin).

Silmän Aspektin maskuliininen elementin ideaali on Saatanan silmä, jonka katse on täydellisen läpäisevä, neutraali, objektiivinen ja armoton. Kyseessä ei ole kaikkiallinen itseään katsova silmä, vaan koko fyysis-psyykkis-sosiaaliseen ilmiömaailmaan suuntautunut ymmärrys, joka rajallisella toimijalla väistämättä suuntautuu tiettyihin asioihin, tietystä perspektiivistä, ja siten ilmaisee itseään vastakkainasetteluiden kautta. Tällainen läpäisevä älyllinen tarkastelutapa käsitetään yleensä maskuliiniseksi, mutta sillä on inhimillisen toimijan nöyrän pyrkimyksen kohteena tietyllä tapaa feminiininen lähtökohta ja ydin. Äly toimii helposti väkivaltaisen haltuunottavasti, mikäli se on tarkoituksellisesti tai salaa alistettu vähänkään itsekkäälle tahdolle. Mikäli kuitenkaan ei ole mitään ennakkoon oletettua oppia, joka pyritään perustelemaan tai mitään ennalta asetettua tavoitetta, joka pyritään oikeuttamaan, äly itsessään ei ilmene väkivaltaisena haltuunottona, vaan neutraalina ymmärryksenä. Silmän Aspekti painottaa tätä antautuvaa lähtökohtaa, joka ei pyydä eikä oleta mitään – ei edes totuutta, jos rehellisesti päädytään siihen, että pyyteetöntä totuutta ei ole olemassa – vaan pyrkii ainoastaan pyyteettömästi ja rehellisesti tutkimaan maailman ja erityisesti itsen luonnetta muinaisen kreikkalaisen filosofian ”totuuden rakastamisen” hengessä. Tähän pyyteettömyyteen lukeutuu erityisesti sen elävä tiedostaminen, ettei tämän ideaalin saavuttaminen ole koskaan läheskään täydellisesti mahdollista.

Toisaalta neutraali ymmärtäminen ei ole ainoa rehellinen tapa katsoa maailmaa. Jos Saatanan silmä näyttäytyy meille toisaalta kaiken läpäisevänä kylmänä älynä, se näyttäytyy myös – edellä mainittuun läheisesti liittyen – nimettömänä kauhuna, koko maailman pahuuden lähteenä kuten Sauronin silmä Tolkienin ”Sormusten Herrassa” (ks. Johannes Nefastos:Cista mystica (2008, s. 8-11)). Tämä kauhu on helppo käsittää lähinnä feminiinisenä; jonain joka koetaan eikä aiheuteta, ja jonka alle voi jäädä kokonaan, ellei löydä edes jonkinlaista pakokeinoa. Käsitteellistettynä tämä kauhu synnyttää kuitenkin välittömästi nk. pahan ongelman: hellittämättömän kysymyksen, miten kaiken maailmassa olevan pahan jälkeen on mahdollista nähdä maailma tarkoituksenmukaisena. Syvemmältä tarkasteltuna emme kuitenkaan tahdo niinkään voimakkaasti selitystä sille, miten maailmassa on niin paljon pahaa, vaan ylipäätään kokonaisvaltaisen mentaalisen kontrollin maailmasta. Rajallista tietoisuutta seuraa kuitenkin aina varjo; pahan lähde ei ole ainoastaan jossain ulkopuolellamme, vaan synnyttämme sen kaiken aikaa myös itse. Puhtaassa muodossaan feminiinisestä myötätunnosta alkunsa saava kokemus maailman raskaudesta kääntyy helposti maskuliiniseksi ylpeydestä virtansa saavaksi vihaksi maailmaa kohtaan, jonka juuret ovat käsittelemättömässä oman väistämättömän rajallisuuden kokemuksessa.

Silmän Aspekti soveltuu siis ensisijaisesti ihmisille, joille on luontevaa älyllinen pohdinta ja/tai voimakas varjon kokeminen elämässä, tai niille, jotka kokevat tarvetta kehittää näitä puolia itsessään. Jo aspektin itsenäisyyteen pyrkivästä perusluonteesta johtuen tiivistä ohjausta ei tulla järjestämään, eivätkä yhteiset harjoitukset ole keskeisessä osassa. Ulkoisen aktiivisuuden sijaan pääpaino on sellaisen riippumattoman, tasaisen ja kestävän kehityspyrkimyksen luomisessa, joka ei häiriinny liikaa – mutta ottaa vaarin – vastoinkäymisistä, eikä lähde raiteiltaan onnistumisista. Mikäli yhteisiä harjoituksia järjestetään, ne koostuvat lähinnä suullisesta ja kirjallisesta reflektiosta, kuten luku- ja keskustelupiireistä. Osallistuminen ei ole koskaan pakollista. Oma-aloitteiseen aktiivisuuteen ulkoistenkin, erityisesti kirjallisten töiden suhteen kuitenkin kannustetaan. On äärimmäisen vaarallista ajatella, että kykenee oikeaan suuntaan kulkevaan kehitykseen ainoastaan yksinäisen abstraktin kontemplaation avulla ilman ajatusten konkretisoimista paperille, niiden esittelyä muille ja testaamista käytännössä. Silmän Aspektissa kehotetaan hankkimaan tässä tarkoituksessa yhteyksiä myös seuran ulkopuolelle, toisenlaisia maailmankuvia ja kokemuksia omaavien ihmisten parista. Maininnan arvoisesti esimerkiksi yliopistojen tarjontaa on kätevä hyödyntää monin mahdollisin tavoin tässä tarkoituksessa.

Silmän Aspektin työskentelyyn, kuten yleensäkin okkultistiseen työskentelyyn, liittyvät todennäköisimmät vaarat on tärkeä huomioida jatkuvasti. Ymmärryksen ja kokemuksen syvyyden korostaminen aktiivisuuden sijaan voi kääntyä helposti laiskuudeksi tai älylliseksi ylpeydeksi (joka on sekin eräänlaista laiskuutta). Voimakas varjon käsittely voi kääntyä epätoivoksi, joka pahimmillaan voi johtaa jopa itsemurhaan. Sama impulssi johtaa kenties useammin eräänlaiseen sielulliseen rampautumiseen, jossa negatiivisten tunteiden kehittävätkin elementit kääntyvät kullekin yksilöllisellä tavalla itseään vastaan muodostaen helposti itseään ruokkivan noidankehän. Näiden vaarojen takia pyrkijän on tärkeä älyllisen rehellisyyden korostamisesta huolimatta pyrkiä kultivoimaan myös rakkaudellisuutta sekä oikein tekemisen tahtoa – sellaisessa muodossa, joka rehellisesti tarkasteltuna on kunkin kohdalla eniten tarpeen (=ei välttämättä siten, mikä välittömästi miellyttää pintapersoonaa eniten). Mikäli pyrkijä kuitenkin alkaa kokea älyllisen rehellisyyden vaativan jonkin Azazelin Tähden keskeisen elementin (kuten rakkaudellisuuden) hylkäämistä, tai kokee, että Azazelin Tähti toteuttaa omia ideaalejaan niin heikosti, että henkilökohtainen pyrintö kannattaa suunnata mieluummin muualle, voi Silmän Aspektissa työskentely mahdollisesti tarjota vielä sellaisen uloskäynnin seurasta, joka koituu kehittäväksi sekä tulevalle entiselle jäsenelle että seuralle.

Silmän aspekti kuuluu muodollisiin eli eksoteerisiin aspekteihin. Se on avoin kaikille Azazelin Tähden jäsenille.