Lohikäärmepolusta

Uusi polku IV:IV
(Graal ja sosiaalinen elementti, Vuoren ali)
kommentaari

Nefastos 2022

Vuoren alaisen polun omaksuvan Graal-oppilaan on esitettävä artikkelissa mainitut ”omat ehtonsa” liittyessään. Oppilaan on pidettävä entistä enemmän silmällä omaa konsistenssiaan tällä polulla, jossa ohjausyhteys on minimoitu. Hänen on alusta asti ymmärrettävä, että ”omat ehdot” eivät merkitse absoluuttista vapautta muuttaa mieltään ja käytänteitään, tai suhdettaan Azazelin Tähden hengelliseen ideologiaan ja sen käytäntöön: hän voi olla absoluuttisen vapaa suhteessa vain ryhmiin, joihin ei ole liittynyt. Liittyessään vuoren alaiselle polulle oppilas toimittaa kollektiivisesti kaikille Graalin asteohjaajille selkeäsanaisen – ei runollista tai moniselitteistä, koska ne eivät toimi kovasimena – esityksen siitä mitkä nuo hänen suuntaviivansa käytännön toiminnassa ovat: miltä pohjalta ja miten hänen henkisen työnsä tekee ja mihin pyrkii. Jo itse hakemuksessa Graaliin on käynyt ilmi olennaisin, eli miksi hän tekee tätä nimenomaan (Azazelin Tähdessä ja) tässä looshissa.

Toisin kuin vuoren päällä kulkevalla ensisijaisella harjoituspolulla, jossa ohjattavalle ilmoitetaan oma ohjaajansa, vuoren alaisella tiellä ohjattavalla ei ole omaa yksittäistä ohjaajaa. Hän toimittaa raporttinsa valintansa mukaan kerran tai kahdesti vuodessa koko Graalin ohjaajistolle kollektiivisesti. Mahdolliset ajat raportin jättämiseen ovat helmikuu ja elokuu. Raportissaan lohikäärmepolun oppilas kertoo omaksumistaan harjoituksista, kohtaamistaan haasteista, ja muista henkisen harjoituksensa kannalta merkittävistä asioista. Tiiviin raportin pituus on 1-4 sivua. Mikäli vuoden aikana ei ole toimitettu kumpaakaan raporttia, oppilaan katsotaan lopettaneen lohikäärmepolun harjoituksensa. Virallinen lopetusaika on tällöin syyskuun ensimmäinen päivä.

Ohjaajat vastaavat yhdessä raporttiin noin kuukauden sisällä sen vastaanottamisesta. Ellei raporttiin liittynyt erityistä kysymystä, vastaus on yksinkertainen ilmoitus siitä, että harjoitus voi jatkua – mikäli se edelleen näyttää toimivan Azazelin Tähden ja Graal-looshin mahdollistamissa rajoissa. Tai, mikäli näin ei ole, ilmoitus siitä että harjoitus Graal-vuoren alaisella polulla katsotaan loppuneeksi. Jos lohikäärmepolun oppilaalla ja Graalin ohjauksella on jostain syystä muuta yhteydenpitoa kuin viralliset vuosiraportit, tuota muuta yhteydenpitoa ei katsota kuuluvaksi lohikäärmepolun työhön, eikä siihen voi viitata raportissa. Vuoren alittavan tien idea on oppilaalle se, että hän saa läpikäydä henkistä harjoitustaan itsenäisesti määrittelemällään tavalla, ilman ohjaukseen liittyvää apua ja haastetta.

Tavanomaisella vuoren ylittävällä polulla läpikäydään kahdeksan harjoitusta. Läpikäytyään omalla vuoren alaisella polullaan kahdeksan itse itselleen asettamaansa, toisiaan seuraavaa harjoitusta ja katsoessaan suorittaneensa nämä hyvin lohikäärmepolun oppilas voi liittää raporttiinsa perustellun toiveen edetä seuraavaan vaiheeseen. (Graaliin kuuluu kolme varsinaista harjoitusastetta 1°–3° ja näiden jälkeen hermetistien työtä tekevät asteet 4°–7°.) Jos ohjaus myöntää tämän, vuorenalainen tie voi siirtyä lohikäärmepolun seuraavaan vastaavaan asteeseen. Vuoren alaiselta tieltä voi myös raportissaan hakea siirtymistä tavanomaiselle vuoren ylittävälle harjoituspolulle. Tällainen siirtyminen on mahdollista seuraavana kesäpäivän- tai talvipäivänseisauksena, mikäli ohjaus hyväksyy sen kollektiivisesti (yksinkertaisella enemmistöllä).