Saatanan ja Luciferin suhde

Älylliset pohdiskelut metafyysisistä ja abstrakteista aiheista.
Post Reply
Badb
Soror
Posts: 269
Joined: Sun Dec 14, 2014 4:56 pm
Lodge membership: Graal, Lovi, Lucifer, Nebukadnezzar

Saatanan ja Luciferin suhde

Post by Badb »

Minkälaisena näette Saatanan ja Luciferin suhteen? Aloin pohtia asiaa huomattuani, että minulla ja miehelläni on eri näkemys asiasta. Itse näen Saatanan ja Luciferin saman arkkityypin eri puolina ja mieheni taas näkee nämä kahtena täysin eri hahmona. Eli missä määrin nämä ovat sama tai eri?
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4521
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki
Lodge membership: Graal, Lucifer, Salome

Re: Saatanan ja Luciferin suhde

Post by Nefastos »

Eräs okkultismin metafysiikan hämmentäviä piirteitä on, että kaksi asiaa voivat olla sama ja kuitenkin eri. Esimerkit voivat olla valaisevia tai järjettömiä riippuen omasta taustasta, mutta esimerkiksi seuraavat parit saattavat selventää asiaa:

Absoluutti ja Logos
Logos ja Metatron
Metatron ja Lucifer
Lucifer ja Ego
Ego ja sisäinen Mestari
Sisäinen Mestari ja oma henkinen opettaja

jne.

Valitsin nämä esimerkit ja tässä järjestyksessä, koska tällä esimerkillä voidaan myös nähdä yksi niistä tavoista, joilla arkkityyppiolemukset (jotka aina ovat tavallaan olennollisia) hämärtyvät ja yhdistyvät: yhtä näyttävät olevan esimerkiksi sellaiset voimat, jotka omasta näkökulmastamme ovat hierarkkisesti ja toimenkuvallisesti hyvin lähekkäin, eli joista ensimmäinen jää meistä katsottuna kuin jälkimmäisen taakse, sen inspiroijaksi tai projisoijaksi. Tietyssä mielessä ne todella ovat sama asia.

Henkisessä maailmassa asiat eivät koskaan ole erossa toisistaan, vaan muodostavat intimiteettejä ja kokonaisuuksia yhteisten intentioidensa kautta. Siten myös esimerkiksi erilaiset ihmisryhmät muodostavat olennollisia, aurisia kokonaisuuksia fyysisestä välimatkasta riippumatta. Tähän "kaltaisuuksia havainnoivan aistin" – josta kirjoitin Fosforoksessa ainoana aistina – perustuu telepatia ja "samalla aaltopituudella" olevien ihmisten ja ilmiöiden ymmärtäminen... sekä myös linkittyminen oman ryhmänsä olentojen kollektiiviseen olemisen tapaan (~karmaan).

Toisin sanoen, koen että asiat voi sanoa molemmilla tavoilla: Lucifer ja Saatana voidaan nähdä samana tai eri olentoina, tai samana ja eri olentona riippuen tilanteesta. Sitä en itse pidä totena että kyseessä olisivat KOKONAAN toisistaan erotetut olennot. Mutta toisaalta itse en pidä mitään kahta olentoa kokonaan toisistaan erillisinä, vaan universumi on nähdäkseni viime kädessä hologramminen, kaleidoskooppinen ykseys.

Lainaan Salome-looshin blogista ("What is Luciferianism?"):
It is important to make a note of the fact that for the philosophy of the Star of Azazel, all these Satanic archetypes are entities, real intelligences and/or active powers, but not personalities in the way we see in human beings. Any divine being that could be worth our adoration, by definition, transcends human weaknesses (...)

Siis kaikki arkkityyppimuodot voidaan nähdä eri olentoina. Ajatellaan tähtitaivasta: esoteristille on saattanut käydä niin tutuksi jakaa taivas kahteentoista eläinratamerkkiin joilla on eri nimet ja vaikutukset, että hän ei välttämättä enää muista, että tällainen jako on loppujen lopuksi varsin mielivaltainen. Kukin eläinradan merkki koostuu lukemattomista yhteen nivoutuvista tähtivaikutuksista, joihin liittyvät tähdet ovat mittaamattomien pituuksien ja syvyyksien etäisyydellä toisistaan. Sen sijaan että puhumme tietyistä kahdestatoista merkistä, voisimme toisenlaisella astrologisella kielellä valita puhua aivan eri merkeistä, ja piirtää tähtikuvioiden rajat kokonaan toisin. Samalla tavoin jopa me ihmisetkin muodostumme sellaisista tähtien paljouksista, jotka jokin toinen oliolaji jaottelisi aivan eri tavoin entiteettisiksi ja ei-entiteettisiksi kuin mitä me teemme omilla kulttuurisilla ja biologisilla perusteillamme. Nämä perustelut eivät ole aina erityisen hyviä, enemmänkin ne elävät vakiintuneisuuksiensa kautta.

Viime kädessä kaikki olennollisuus on aina subjektiivista, eikä sen muoto ole koskaan ehdotonta.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Kenazis
Frater
Posts: 1195
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo
Lodge membership: Graal, Pentagrammaton

Re: Saatanan ja Luciferin suhde

Post by Kenazis »

Veli Nefastos jo vastasikin aika tyhjentävästi kysymykseen, mutta osallistutaan nyt vaikka vain osallistumisen vuoksi tällä kertaa.
Jos yllämainituista pitäisi valita (onneksi ei pidä), niin valitsisin, että Lucifer ja Saatana ovat saman arkkityypin eri puolia, ei kaksi erillistä. Ja täysin erillisiähän ne ei voi olla edes Azazelin Tähden edustaman ykseyden filosofian puitteissakaan. Tosin itse ehkä käytän arkkityyppiä useammin terminä niin, että voisi myös sanoa, että Lucifer ja Saatana ovat eri arkkityyppejä. Kuten Nefastos tuossa jo toikin esille, niin ajatteleminen pareina on usein selventävää. Näin itse voisin sanoa vaikka Luciferin ja Saatanan olevan saman voiman toisiaan tukevat parit, valo ja varjo, vivifikaatio ja mortifikaatio jne. Toisaalta koen, että Luciferin ja Saatanan yhdistäminen täysin, kuten jotkut saattavat tehdä, on aivan liian suuri yksinkertaistus. Myös jonkinlainen vertailu muihin "läheisiin" hahmoihin voi tuoda mielestäni uutta oivallustam miten Saatana ja Lucifer voivat olla sama tai eri hahmo/voi. Esim. Shiva ja Kali, Kristillinen Isä ja Poika. Varsinkin niille, joille Kristinusko on tuttua, on varmasti tuttua myös se kuinka samaan aikaan on vain yksi Jumala, mutta kuitenkin kolme.
"We live for the woods and the moon and the night"
User avatar
Shivaprasaada
Frater
Posts: 119
Joined: Fri Feb 24, 2017 8:40 pm
Lodge membership: Nebukadnezzar

Re: Saatanan ja Luciferin suhde

Post by Shivaprasaada »

Veljemme Nefastos ja Kenazis vastasivatkin jo todella hyvin ja melkein täysin tyhjentävästi jo viestin kysymyksiin ja aiheeseen, mutta haluan vielä laittaa oman versioni tähän varmuuden vuoksi.

Itse näen Luciferin ja Saatanan olevan eräällä tavalla eri hahmoja ja eri entiteettejä ja eräällä tavalla kuin eri sieluja, jotka ovat lähtöisin samasta alkuperäisestä sielusta eli Jumalasta.

Näen, että Saatana ja Lucifer ovat kuin kaksi eri vastakkaista entiteettiä. Eräänlaisia vastakohtia, jotka sekä täydentävät toisiaan, mutta voivat joskus melkeinpä sulkea toisensa pois, mutta ei täydellisesti.

Lucifer on arkkienkeli Lucifer, eli eräällä tavalla Jumalaa edustava korkein arkkienkeli ja Jumalan osanen ja tavallaan täten myös Jumala luodussa olennossa. Lucifer on Valontuoja ja Valonkantaja, joka tuo valon, valaistumisen, hyvyyden ja hyveellisyyden Häntä lähestyville ihmisille, jos ihmiset sitä Häneltä pyytävät.

Saatana taas on Vastustaja ja pimeyden henkilöitymä, negatiivisten ja jopa vahingollisten asioiden ilmentymä, mutta ei todellisuudessa moraalisesti aidosti paha, vaan luomakunnan, luotujen olentojen ja jopa Jumalan negatiivinen peili, joka heijastaa kaiken pahan ja väärän koko olevaisuudessa. Mutta Saatana ei kuitenkaan ole varsinaisesti itse henkilökohtaisesti paha, vaan helvetti-maailmojen hallitsija, yksi manalan tuomareista ja helvetin korkein rankaisia. Saatana ei itse ole paha, vaan hän rankaisee pahoja olentoja helvetissä ja myös muuallakin aineellisessa olevaisuudessa.

Ykseysfilosofian mukaan, niin kuin Nefastoskin sanoi, en sano, että Lucifer ja Saatana ovat täysin eri asia, vaan osittain eri asia.

Itse kohdistan palvonnan kuitenkin vain Luciferiin, ei Saatanaan, koska pidän Luciferia tavallaan Saatanaa korkeampana. Azazelin Avaimen rukouksista Sarastuksen Pojan Hymni on minulle kaikkein rakkain rukous koko kirjasta.

On myös mielenkiintoista, että gnostilaisen kristinuskon mukaan Vanhan testamentin Jumala, Jahve eli joka tunnetaan myös nimillä Jehova, Adonai, El, Elohim eli Israelin Jumala nähdään varsinkin setiläisten gnostilaisten mukaan eräällä pimeänä jumaluutena, joka ei ole korkein Jumala vaan alempi luojajumala. Setiläisten gnostilaisten mukaan Jeesuksen hyvä Isä-Jumala on kaikista korkein Jumala ja Vanhan testamentin jumala eli Demiurgi (Kreikaksi käsityöläinen) yrittää matkia Jeesuksen hyvää Isä-Jumalaa eli Maailmankaikkeuden Isää ja kilpailla Hänen kanssaan matkien Häntä.

Setiläiset näkevät Vanhan testamentin jumalan eräänlaisena pahantahtoisena itsekkäänä jumalana eli kuin eräänlaisena paholaisena, mutta yksikään setiläisten gnostilaisten kirjoitus tai mikään gnostilainen kirjoitus ei kuitenkaan sano, että Vanhan testamentin jumala olisi Saatana tai varsinainen paholainen.

Gnostilaisissa kirjoituksissa demiurgista käytetään joko nimeä Jaldabaoth/Yaldabaoth tai Saklas. Valentinolaiset gnostilaiset taas pitivät demiurgia ankarana, mutta silti oikeudenmukaisena ja kymmenen käskyä on heidän mukaansa peräisin demiurgilta, ei Jeesuksen hyvältä Isä-Jumalalta, mutta ei myöskään paholaiselta. Valentinolaiset gnostilaiset pitivät demiurgia ja Saatanaa täysin eri hahmona.

On myös mielenkiintoinen tosiasia, että Jeesus kutsuu itseään aamun ja illan tähdeksi Ilmestyskirjassa. Azazelin Tähden filosofiaanhan kuulu käsite Lucifer-Christosksesta, joka on samaan aikaan Lucifer ja samalla myös Jeesus Kristus Nasaretilainen.

Gnostilaisuuden mukaan alempi luojajumala, demiurgi on tavallaan vanginnut jumalaiset sielut aineelliseen maailmaan omiksi palvelijoikseen, joiden avulla demiurgi voi kilpailla Isä-Jumalan kanssa.

Tutkiessani jumalkuvia ja erilaisia filosofisia käsityksiä Jumalasta ja korkeammista voimista, löysin mielenkiintoisen YouTube-käyttäjän nimeltä MorgueOfficial ja hänellä on monta mielenkiintoista videota liittyen gnostilaiseen versioon Saatanan ja Luciferin käsitteistä ja myös hänen itsensä eräänlaisia tulkintoja.

En ole itse ihan samaa mieltä kaikista hänen tulkinnoistaan, mutta on mielenkiintoista huomata, että Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa Jumala kuvataan aika eri tavoin. Vanhassa testamentissa Jumalasta saa tosi julman ja armottoman kuvan, mutta Uudessa testamentissa Jeesuksen hyvä Isä-Jumala onkin todella armollinen, anteeksiantavainen ja ystävällinen ja kaikin puolin täynnä rakkautta ja myötätuntoa.

Maailman johtava ateisti Richard Dawkins omassa bestsellerissään Jumalharha-teoksessa eli englanniksi The God Delusion, hän kuvailleen Vanhan testamentin jumalaa aika osuvasti.

“The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”

― Richard Dawkins, The God Delusion

Vapaasti käännettynä:

“Vanhan testamentin Jumala on luultavasti kaikista epämukavin hahmo kaikessa fiktiossa: kateellinen ja ylpeä siitä, pikkumainen, epäoikeudenmukainen, anteeksiantamaton hallinta-kummajainen, kostonhimoinen, verenhimoinen etninen puhdistaja, naistenvihaaja, homofoobikko, rasisti, lapsenmurhaaja, kansanmurhaaja, kulkutautien luoja, kaikkivoipaisuudesta juopunut, sadomasokisti, oikukas pahantahtoinen kiusaaja.”
― Richard Dawkins, Jumalharha

Tässä muutama MorgueOfficial-käyttäjän aiheeseen sopiva video.

Jesus Christ IS Lucifer...
https://www.youtube.com/watch?v=UfKyKM8RXrE

Adam Reveals God is Actually the DEVIL (BANNED from the Bible) The Apocalypse of Adam | Gnosticism
https://www.youtube.com/watch?v=O-MLeh9c4A0

Jesus Reveals God is Actually the Devil in the Banned Gospel of Judas...
https://www.youtube.com/watch?v=FTeLWdfW858

Tässä vielä humoristinen video, jossa Richard Dawkins kuolee ja menee Jumalan eteen tuomittavaksi. Jumala tuskin puhuisi koskaan missään olosuhteissa kenellekään tuolla tavoin. Tai ainakin pidän sitä todennäköisenä, että Jumala puhuisi tuollaisessa tilanteessa ihan toisella tavalla.

https://www.youtube.com/watch?v=hrcQAYS9JtY
Jos on itse paha, koko maailma on paha. Intialainen sananlasku, Urdu
Joka ei toisille pahaa toivo kuten ei itselleenkään, häntä ei paha kohtaa syyn puuttumisen vuoksi. Viṣṇupurāna, Intia
Post Reply